Lốc lạnh điều hòa Sanden 508 hàng chuẩn
 

Lốc Điều hòa Sanden 508